<
Schliessen
Schliessen
headerImages.0.alternative

Dane & poistenie

Ak prevádzkujete v Nemecku živnosť a máte z toho príjmy, musíte sa vyúčtovať s nemeckým daňovým úradom. Hausengel zabezpečuje opatrovateľom vyúčotovanie s daňovým úradom v rámci spolupráce v Nemecku. Opatrovatelia si nemusia robiť starosti a rozmýšľať, aké dokumenty a v ktorom termíne majú odovzdať. Hausengel poskytne informácie o všetkých potrebných dokumentoch a predloží ich príslušnému úradu. Vyúčtovanie dane, ktoré v rámci spolupráce realizujeme, zahŕňa vypracovanie a podanie nemeckého daňového priznania. V daňovom priznaní sa zohľadňujú:

  • Prostredníctvom HE získané príjmy zo živnosti
  • Výnosy zo Slovenska a zo zahraničia (napr. pracovná zmluva, dôchodok, podpora v nezamestnanosti)
  • Príjmy zo Slovenska a zo zahraničia (napr. príjmy zo živnostenskej činnosti, príjmy z majetku, príjmy z prenájmu)

Dane v Nemecku

Ak pracujete v Nemecku na živnostenský list, máte povinnosť vyúčtovať sa s nemeckým daňovým úradom. V daňovom priznaní je potrebné uviesť všetky príjmy z krajín EÚ. Aj keď sme nemali žiadne príjmy zo živnostenskej činnosti, mali by sme to uviesť v daňovom priznaní a informovať o tom daňový úrad. Nepodanie daňového priznania má nepríjemné následky. Lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok je do 31. júla. Naši špecialisti z daňového oddelenia sa postarajú o to, aby boli Vaše predlohy a dokumenty odovzdané daňovému úradu včas. Po podaní daňového priznania vydá daňový úrad platobný výmer o výške dane, ktorú treba zaplatiť.

Nezdaniteľná položka (suma, ktorá sa nezdaňuje) sa každoročne mení. Nezdaniteľná hranica sa v jednotlivých rokoch líši. V roku 2022 to bolo 10 347 € a v roku 2023 10 908 €. V roku 2024 to je 11 604 €. Hranica DPH pre malé podniky je od roku 2020 22 000 eur v hrubom, zohľadňujú sa tu len HE-náklady z obratu.

Dane na Slovensku

Slovensko a Nemecko podpísali zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. V praxi to znamená, že sa zdaňujú len príjmy z príslušnej krajiny, ak súhrn všetkých príjmov je vyšší ako nezdaniteľná položka. Ak máte príjmy v zahraničí (vrátane príjmov zo živnosti), mali by ste ich nahlásiť prostredníctvom tlačiva Daňové priznanie typ B pri zúčtovaní na slovenskom daňovom úrade. Daňové priznanie na Slovensku by ste si mali podať sami. Vykonáva sa nezávisle od nemeckého daňového priznania. Hausengel-franšízantom sú k dispozícii naši daňoví špecialisti. Osobné daňové poradenstvo získate bez dodatočných nákladov.

Fakultatívne Vám vieme poradiť v téme poistení vo Vašej domovskej krajine. 

Poistenia

Všetci opatrovatelia majú komplexnú poistnú ochranu na dobu, počas ktorej pracujú v Nemecku. Franšízový balík zahŕňa nasledujúce poistenia:

  • Súkromné zdravotné poistenie – pokrýva urgentné prípady a liečbu akútnych ochorení (napr. bolesť zubov, zlomeniny kostí), žiadne chronické ochorenia a profylaxiu
  • Živnostenské poistenie zodpovednosti za škody – chráni Vás predovšetkým pred majetkovými škodami, ktoré vzniknú v dôsledku ujmy na zdraví alebo škody na majetku. Poistenie má spoluúčasť 100 €
  • BGW-poistenie – profesijné združenie pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, skrátene BGW, je zákonné úrazové poistenie, ktoré zodpovedá za Vás ako opatrovateľa. V škodovom prípade garantuje BGW optimálne lekárske ošetrenie ako aj primerané odškodnenie a zaistí, že sa budete môcť opäť zapojiť do pracovného a spoločenského života

V prípade otázok k ponuke dodatočných poistení sa obráťte na svojho osobného poradcu, ktorý Vám rád pomôže.