<
Schliessen
Schliessen

Vyhlásenie spoločnosti Hausengel Holding AG o ochrane osobných údajov

§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

 1. Ďalej vás budeme informovať o zhromažďovaní osobných údajov pri využívaní našich ponúk a našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na vás osobne, ako napr. meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľa. Osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a v súlade so spolkovým zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG) výlučne na splnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 b GDPR), na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 a GDPR) alebo na základe zákonných predpisov (čl. 6 ods. 1 c GDPR).
 2. Zodpovedným subjektom podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je spoločnosť Hausengel Holding AG, Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund-Heskem, zastúpená predsedom predstavenstva Simonom Wenzom (pozrite si našu tiráž).
  Nami poverená osoba zodpovedná za ochranu údajov, RA Christian Becker, F.E.L.S Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Löhestraße 11, 95444 Bayreuth, je k dispozícii telefonicky na 0921 75 66 500, alebo e-mailom: ra.becker@fels.legal.de
 3. Údaje sa spracúvajú s cieľom prípravy a realizácie zmlúv, na zaznamenávanie potrieb ošetrovania a opatrovania, na vyhľadávanie vhodných ošetrovateľov a opatrovateľov a s cieľom zaznamenávania ponúknutých opatrovateľských služieb franšízantov, ako aj na vyúčtovanie služieb. Podklady postupujeme úradom a uschovávame ich zo zákonných dôvodov, najmä z daňovo-právnej a zo sociálne-právnej povinnosti uchovávania. Účelom spracovania osobných údajov je v prvom rade konkrétna služba. Na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. uplatnenie právnych nárokov a obhajoba pri súdnych sporoch).
 4. Spoločnosť Hausengel Holding AG zaznamenáva cez spoločnosť Hausengel GmbH aj údaje o zdravotnom stave, a to v závislosti od potrieb ošetrovania a opatrovania. Údaje o zdravotnom stave poskytujeme iba tým orgánom (v závislosti od individuálnej zmluvy), ktoré tieto údaje aj potrebujú. Údaje o zdravotnom stave sú technicky a organizačne chránené a všetci zamestnanci, ktorí pracujú s údajmi o zdravotnom stave, absolvovali špeciálne školenie o zaobchádzaní s citlivými údajmi.
 5. Údaje zamestnancov sa spracúvajú s cieľom plnenia povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, ako aj na dodržiavanie zákonných povinností v oblasti sociálneho poistenia a na dodržiavanie sociálno-právnych povinností.
 6. Spoločnosť Hausengel Holding AG spracúva nasledujúce kategórie vašich údajov: meno, adresa, telefón, e-mail, IP adresa, fotografia, údaje sociálneho poistenia, príp. údaje o zdravotnom stave.
 7. Spoločnosť Hausengel Holding AG využíva, pokiaľ ste s tým explicitne súhlasili, vaše údaje aj na reklamné účely; zohľadňuje sa pritom najmä použitie vašej fotografie, avšak iba vtedy, keď ste explicitne súhlasili s reklamným využívaním vašej fotografie.
 8. Spoločnosť Hausengel Holding AG potrebuje zhromaždené údaje aj na to, aby vám mohla poskytovať informačné materiály o našej ponuke služieb. Pri zadávaní vašej adresy môžete odmietnuť zasielanie informačného materiálu, pričom v tejto súvislosti neudelíte súhlas s reklamnou a informačnou ponukou.
 9. Ak by sme pre jednotlivé funkcie našej ponuky chceli využiť poverených poskytovateľov služieb alebo by sme chceli použiť vaše údaje na reklamné účely, budeme vás nižšie podrobne informovať o príslušných procesoch.

§ 2 Práva dotknutej osoby

Týmto vás ako osobu dotknutú spracovaním údajov informujeme o vašich nižšie uvedených právach:

 • Existencia práva na informácie podľa predpokladov čl. 15 GDPR, opravu podľa čl. 16 GDPR, vymazanie podľa čl. 17 GDPR, obmedzenie spracovania podľa predpokladov čl. 18 GDPR alebo práva na námietky voči spracovaniu podľa čl. 21 GDPR v prípade oprávneného záujmu, ako aj práva na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • Existencia práva na odvolanie súhlasu s ochranou údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a alebo čl. 9 ods. 2 písm. kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez predpísanej formy, a to bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.
 • Každá dotknutá osoba má pri porušení ochrany osobných údajov zodpovednou osobou alebo niektorým zo spracovateľov zákazky právo podať sťažnosť príslušnému orgánu. Tým je:

Hessenský poverenec pre ochranu údajov a slobodu informácií

Gustav-Stresemann-Ring 1

65189 Wiesbaden

datenschutz.hessen.de

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť obrátiť sa na dozorný orgán na mieste, kde sa štandardne zdržiava (bydlisko).

 

§ 3 Bezpečnostné opatrenia

Prijímame organizačné, zmluvné a technické bezpečnostné opatrenia podľa aktuálneho stavu techniky, aby sme zabezpečili dodržiavanie predpisov zákonov na ochranu osobných údajov a aby sme ochránili nami spracúvané údaje pred náhodnými alebo zámernými manipuláciami, stratou, zničením alebo pred prístupom neoprávnených osôb.

K bezpečnostným opatreniam patrí najmä šifrovaný prenos údajov medzi vaším poskytovateľom a naším serverom.

§ 4 Spracovateľ zákazky

Hostiteľom našej webovej stránky je spoločnosť domainfactory GmbH Oskar-Messter-Str. 33 85737 Ismaning Nemecko. Vyhlásenie spoločnosti domainfactory GmbH o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.df.eu/de/datenschutz/.

Ako poskytovateľ služieb v oblasti IT využívame služby spoločnosti keph IT-Systeme GmbH, Im Löchel 2, 35423 Lich-Eberstadt. Vyhlásenie spoločnosti keph IT o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.keph.de/datenschutz/.

Údaje franšízantov sa zaznamenávajú z poverenia zodpovedných spoločností Hausengel Holding AG a Hausengel GmbH prostredníctvom spoločnosti Hausengel International Polska sp. z o.o. sp. j., ul. Szkolna 5/15, 61-834 Poznaň (Poľsko), ul. Szkolna 5/15,61-834 Poznaň (Poľsko). Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.hausengel.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 5 Fanúšikovská stránka na Facebooku

Prevádzkujeme fanúšikovskú stránku na Facebooku. Táto stránka je dostupná, aj pokiaľ nemáte účet v sieti Facebook.

Táto stránka využíva službu „Insights“, ktorá zaznamenáva vaše správanie používateľa. My sami túto službu nevyužívame aktívne, avšak máme prístup k údajom a získavame tieto údaje od spoločnosti Facebook spravidla iba pseudonymizované. Keď však interagujete z vášho facebookového účtu s našou stránkou, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi to“, zanecháte komentár alebo označíte záujem o podujatie, dostaneme túto informáciu s upozornením na váš používateľský profil.

V súvislosti so službou „Insights“ sme spolu so spoločnosťou Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 Dublin, spoluzodpovedným subjektom. So spoločnosťou Facebook Ireland Limited sme uzatvorili dohodu, z ktorej vyplýva zodpovednosť spoločnosti Facebook za povinnosti z čl. 12, 13, 15 až 22 a 32 až 34 GDPR. Text dohody nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Smernicu spoločnosti Facebook o údajoch nájdete tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Tam sa nachádzajú najmä aj informácie, ako sa spracúvajú vaše údaje.

Právny základ spracovania v kooperácii so spoločnosťou Facebook vidíme, pokiaľ máte profil na Facebooku a prostredníctvom neho otvoríte našu stránku – v konkludentnom súhlase udelenom na základe návštevy – a to podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a) GDPR.

Okrem toho je právny základ prevažujúceho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f) GDPR, pričom náš oprávnený záujem spočíva v našom záujme o reklamu a komunikáciu.

Ďalej využívame našu facebookovú stránku najmä aj na vyhľadávanie zamestnancov. Do týchto komunikačných účelov patrí aj účel spracovania osobných údajov osôb, ktoré nemajú profil na Facebooku a navštevujú našu fanúšikovskú stránku.

Prenos údajov do USA je založený na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Podrobnosti nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

§ 6 Facebook pixel

Naša webová stránka využíva na meranie konverzie pixel akcie návštevníka Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Tak je možné sledovať správanie návštevníkov stránky po ich presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Tak je možné vyhodnotiť účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu, ako aj optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Zhromaždené údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, nedokážeme vyvodiť žiadne závery o identite používateľa. Tieto údaje však Facebook ukladá a spracúvať, takže je možné prepojenie s príslušným profilom používateľa a spoločnosť Facebook môže údaje použiť na vlastné reklamné účely, a to v súlade so smernicou spoločnosti Facebook o používaní údajov. To umožňuje Facebooku umiestňovať reklamy na facebookové stránky a na stránky mimo Facebooku. Toto používanie údajov nedokážeme ako prevádzkovateľ stránky ovplyvniť.

§ 7 Spoločná zodpovednosť

 1. Zaznamenávanie potrieb, ktoré vykonáva spoločnosť Hausengel GmbH, je spoločnosťou zodpovednosťou so spoločnosťou Hausengel Holding AG. Ďalej slúži domovská stránka a jej kontaktné možnosti aj na kontaktovanie spoločnosti Hausengel GmbH, Tulpenweg 1, 35085 Ebsdorfergrund. V tomto kontexte máme spoločnú zodpovednosť vzhľadom na komunikačnú platformu. Medzi spoločnosťou Hausengel Holding AG a Hausengel GmbH bola uzatvorená zmluva, na základe ktorej je spoločnosť Hausengel Holding AG zodpovedná za ochranu práv dotknutých osôb a zároveň je kontaktnou osobou dotknutých osôb.
 2. V súvislosti s našou domovskou stránkou sme vzhľadom na sociálny marketing a remarketing zodpovední spolu s ADYOUCATE Online Marketing/Patrik Zimmermann Consulting, Talstr. 2, 35394 Gießen, info(at)adyoucate.de. Podľa zmluvy s pánom Zimmermannom poskytujeme informácie o spracovaní údajov pri návšteve našej webovej stránky. Adresátom pre prijímanie práv dotknutej osoby v súvislosti s Clickfunnel je pán Zimmermann. Vyhlásenie pána Zimmermanna o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://adyoucate.de/agb/.

§ 8 Postúpenie profilov franšízantov zákazníkom

Keď budete v našej databáze zaznamenaný ako franšízant, zodpovedá to našej zmluvnej povinnosti poskytnúť váš profil osobe vyžadujúcej opateru, ktorá sa o to zaujíma, alebo jej príslušníkom. Pritom je v dokumente vo formáte pdf k dispozícii vaše meno, vaša fotografia, váš vek, vaše bydlisko bez ulice a čísla domu, váš rodinný stav a počet vašich detí, vaše vyštudované povolanie, skutočnosť, či máte vodičský preukaz alebo či ste fajčiar, informácie o vašich znalostiach nemčiny, vaše skúsenosti a znalosti v oblasti ošetrovania a opatrovania. Naša povinnosť k tomuto spracovaniu údajov, ako aj doba ukladania a zákaz prenosu údajov s účinnosťou do budúcnosti, vyplývajú výlučne z franšízovej zmluvy.

§ 9 Postúpenie profilov zákazníkov franšízantom

Pokiaľ vy ako osoba vyžadujúca starostlivosť alebo príslušník osoby vyžadujúcej starostlivosť zohľadňujete jedného alebo viacerých kandidátov z okruhu našich franšízantov ako opatrovateľa a žiadate franšízanta o ponuku, je našou zmluvnou povinnosťou voči vám a franšízantom, aby postúpili franšízantovi váš zákaznícky profil. Zákaznícky profil zahŕňa vami uvedené informácie v evidenčnom dotazníku.

§ 10 Office 365

Využívame službu Office 365 on premise a Microsoft Teams, aby sme mohli k údajom pristupovať nad rámec lokalizácie a aby sme umožnili komunikáciu prekračujúcu rámec lokalizácie. Tým, že neukladáme žiadne údaje franšízantov, záujemcov, zákazníkov alebo zamestnancov mimo vlastných systémov EDV, dochádza k postúpeniu osobných údajov iba pri použití služby Microsoft Teams. Tu sa prenášajú údaje prostredníctvom servera spoločnosti Microsoft, takže sa zaznamenáva meno používateľa, IP adresa, telemetrické údaje, ako aj obrazové údaje. Spoločnosť Microsoft pritom prenáša príp. údaje do USA; náležite si však prispôsobila vlastné ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov a na základe rozšírenia svojich štandardných doložiek sa rozhodla pre zrušenie Dohody o štíte na ochranu osobných údajov. Tak sa má zabrániť možnosti, že by bezpečnostné orgány v USA mali prístup k vašim údajom. V takom prípade vás spoločnosť Microsoft bude okamžite informovať a pokiaľ by to malo byť zo strany orgánov zakázané, podnikne právne kroky. Upozornenia spoločnosti Microsoft týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete tu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

§ 11 Koncept vymazania

Údaje relevantné pre faktúru vymažeme 10 rokov po ukončení roka, v ktorom došlo k obchodnej transakcii, inak 3 roky po ukončení roka, v ktorom vznikla posledná povinnosť výkonu vyplývajúca zo zmluvy, pokiaľ v konkrétnom prípade nepožadujú sociálno-právne predpisy dlhšie ukladanie. Údaje záujemcov sa zlikvidujú po 6 mesiacoch.

§ 12 Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

A. Pri len informatívnom používaní našej webovej stránky, teda pokiaľ sa nezaregistrujete alebo pokiaľ nám informácie poskytujete iným spôsobom, zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré váš prehliadač poskytne nášmu serveru. Pokiaľ chcete sledovať našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme vám zobrazili našu reklamu a aby sme zabezpečili stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR):

 • IP adresa
 • Dátum a čas žiadosti
 • Rozdiel medzi časovým pásmom a greenwichským stredným časom (GMT)
 • Obsah požiadavky (konkrétna strana)
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP
 • Dané prenesené množstvo údajov
 • Webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka
 • Prehliadač
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača

B. Keď nás kontaktujete cez e-mail alebo kontaktný formulár, ukladáme vami poskytnuté údaje (vašu e-mailovú adresu, príp. vaše meno a vaše telefónne číslo), aby sme zodpovedali vaše otázky. Údaje poskytnuté v tejto súvislosti vymažeme, keď už ich ukladanie nebude potrebné, alebo obmedzíme ich spracovanie, pokiaľ existujú zákonné povinnosti uchovania.

C. Dodatočne k vyššie uvedeným údajom sa pri vašom používaní našej webovej stránky ukladajú do vášho počítača aj súbory cookie. V prípade súborov cookie ide o malé textové súbory, ktoré sa priradia k vami používanému prehliadaču a uložia sa na váš pevný disk, a prostredníctvom ktorých prichádzajú určité informácie na miesto, ktoré je nastavené súborom cookie (v tomto prípade nami). Súbory cookie nedokážu vykonávať žiadne programy ani prenášať vírusy na váš počítač. Slúžia na to, aby celkovo sprístupnili a zefektívnili internetovú ponuku.

D. Použitie súborov cookie:

a. Táto webová stránka používa nasledujúce druhy súborov cookie, ktorých rozsah a funkciu vysvetlíme nižšie:

 • prechodné súbory cookie (k tomu b),
 • trvalé súbory cookie (k tomu c).

b. Prechodné súbory cookie sa automaticky vymažú, keď zatvoríte váš prehliadač. Sem zaraďujeme najmä súbory cookie relácie. Tieto súbory cookie ukladajú takzvané ID relácie, pomocou ktorého je možné priradiť rôzne žiadosti vášho prehliadača k spoločnej relácii. Tak môže váš počítač znovu rozpoznať, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo keď zatvoríte váš prehliadač.

c. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po stanovenom čase, ktorý sa môže odlišovať v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať z bezpečnostných nastaveniach vášho prehliadača.

d. Nastavenia vášho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa vašich požiadaviek a môžete odmietnuť napr. prijatie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Poukazujeme na to, že prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

E. S vaším súhlasom sa môžete prihlásiť na odber nášho newslettera, pomocou ktorého vás budeme informovať o aktuálnych témach a zaujímavých ponukách. Zakúpené tovary a služby sú uvedené vo vyhlásení o súhlase.

Pri prihlasovaní na náš newsletter používame tzv. postup double opt-in. To znamená, že vám po vašom prihlásení odošleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorej vás poprosíme o potvrdenie, že si prajete zasielanie newslettera. Vždy ukladáme vaše použité IP adresy a časy prihlásenia a potvrdenia. Účelom metódy je preukázanie vášho prihlásenia a príp. možnosť objasnenia prípadného zneužitia vašich osobných údajov.

Povinným údajom na preposielanie newslettera je iba vaša e-mailová adresa. Po potvrdení uložíme vašu e-mailovú adresu s cieľom zasielania newslettera. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a GDPR.

Váš súhlas s preposielaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť sa z odberu newslettera. Odvolanie je možné kliknutím na odkaz poskytnutý v každom e-maile s newsletterom, prostredníctvom tohto formulára webovej stránky, e-mailom na info@hausengel.de alebo zaslaním správy na kontaktné údaje uvedené v tiráži.

F. Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke vopred skráti spoločnosť Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa prenesie na server spoločnosti Google v USA iba vo výnimočných prípadoch a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky využíva spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie reportov o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb voči prevádzkovateľovi webovej stránky, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a internetu.

IP adresa sprostredkovaná z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; poukazujeme však na to, že v tomto prípade nemusí byť možné využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť odosielaniu údajov generovaných prostredníctvom súborov cookie a údajov vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrát. vašej IP adresy) spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Tak sa IP adresy ďalej spracúvajú skrátené, čo vylučuje ich prepojenie s osobami. Pokiaľ prostredníctvom zhromaždených údajov dôjde k prepojeniu s osobou, okamžite dôjde k vylúčeniu a osobné údaje sa ihneď vymažú.

Službu Google Analytics využívame na analýzu používania tejto webovej stránky a na to, aby sme ju mohli pravidelne zlepšovať. Na základe získaných štatistík môžeme vylepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás, ako používateľa, zaujímavejšou. Právnym základom využívania služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR.

Informácie o poskytovateľovi tretej strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky používania: www.google.com/analytics/terms/de.html, Prehľad ochrany údajov: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

G. Do našej online ponuky sme zapojili YouTube videá, ktoré sú uložené na www.YouTube.com a ktoré si môžete prehrať priamo z našej webovej stránky. Tieto videá sú všetky zapojené v „režime rozšírenej ochrany údajov“, tzn. spoločnosti YouTube sa nebudú postupovať žiadne údaje o vás ako používateľovi, keď si videá neprehráte. Až keď si prehráte videá, prenesú sa údaje uvedené v odseku 2. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

H. Táto webová stránka využíva službu webovej analýzy Matomo na analýzu používania tejto webovej stránky a na to, aby sme ju mohli pravidelne zlepšovať. Na základe získaných štatistík môžeme vylepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás, ako používateľa, zaujímavejšou. Právnym základom využívania služby Matomo je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. Pre toto vyhodnotenie sa na vašom počítači ukladajú súbory cookie. Takto zhromaždené informácie uloží zodpovedný subjekt výlučne na svoj server v Nemecku. Vyhodnotenie môžete nastaviť vymazaním dostupných súborov cookie a zabránením ukladaniu súborov cookie. Pokiaľ zabránite ukladaniu súborov cookie, poukazujeme na to, že prípadne nebudete môcť využívať túto webovú stránku v plnom rozsahu. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Služba Matomo sa začne používať až po vašom súhlase. Táto webová stránka používa službu Matomo s rozšírením „AnonymizeIP“. Tak sa IP adresy ďalej spracúvajú skrátené, čo vylučuje ich priame prepojenie s osobami. IP adresa poskytnutá z vášho prehliadača prostredníctvom služby Matomo sa nezlučuje s inými nami zhromaždenými údajmi. Program Matomo je projekt Open Source. Informácie poskytovateľa tretej strany o ochrane osobných údajov nájdete na https://matomo.org/privacy-policy/.

I. Na dohodnutie telefonických termínov a rozhovorov prostredníctvom našej domovskej stránky využívame služby spoločnosti orbnet GmbH, Meraner Straße 28, D-86165 Augsburg, v zastúpení konateľmi spoločnosti Christianom Schmidtom a Gregorom Dudom. Kalendár termínov a termíny sa spracúvajú v cloude orbnet GmbH. Hosťujú sa výlučne v šifrovanej forme na serveroch v Nemecku; údaje spravované spoločnosťou orbnet GmbH sa postupujú iba hostiteľovi v Nemecku, nedochádza k prenosu údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Upozornenia spoločnosti orbnet GmbH týkajúce sa ochrany údajov nájdete tu: https://www.orbnet.de/privacy/.

J. Pri návšteve webovej stránky dostane spoločnosť YouTube informáciu, že ste si otvorili príslušnú podstránku našej webovej stránky. K tomu sa sprostredkujú údaje uvedené v § 3 tohto vyhlásenia. Toto sa realizuje nezávisle od toho, či spoločnosť YouTube poskytne používateľský účet, cez ktorý ste sa prihlásili, alebo nemáte žiadny používateľský účet. Keď ste prihlásený cez Google, vaše údaje sa priamo priradia k vášmu účtu. Pokiaľ si neprajete priradenie k vášmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť YouTube ukladá vaše údaje ako používateľských profilov a využíva ich na účely reklamy, skúmania trhu a prispôsobenia svojej webovej stránky prispôsobenej potrebám. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre neprihlásených používateľov) na poskytovanie reklamy prispôsobenej potrebám a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo na námietku voči vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom musíte kontaktovať spoločnosť YouTube, aby ste si toto právo uplatnili.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní spoločnosťou YouTube nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Tam dostanete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vašej súkromnej sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA.

§ 13 Cookiebot

Na našej webovej stránke využívame webovú službu spoločnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (ďalej: cookiebot.com). Služba Cookiebot slúži na to, aby sa vaše rozhodnutie týkajúce sa vami povolených súborov cookie, ktoré sa nastavujú pri návšteve webovej stránky, ukladalo po dobu najviac jedného roka. Cookiebot.com pritom zahŕňa nasledujúce údaje:

 • IP adresu (v anonymizovanej forme, posledné 3 číslice sa nastavia ako 0),
 • dátum a čas vášho súhlasu,
 • URL našej webovej stránky,
 • technické údaje prehliadača,
 • šifrovaný anonymný kľúč,
 • súbory cookie, ktoré ste povolili (ako doklad o súhlase).

Používame cookiebot.com na základe vášho súhlasu, čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR.

§ 14 Sledovanie udalostí Bing Ads

Využívame aplikáciu „Sledovanie konverzií Bing Ads“ spoločnosti Microsoft Corporation („Microsoft“) s cieľom merania dosahu reklám. Táto aplikácia zisťuje, akú úspešnosť majú naše reklamné opatrenia na stránke Bing a Yahoo. Týmto spôsobom chceme vytvoriť a zobraziť reklamu, ktorá je v záujme návštevníkov webovej stránky, a urobiť našu ponuku atraktívnejšou. Na tento účel je do našej online ponuky integrovaný tag UET (Universal Event Tracking Tag, teda univerzálna značka sledovania udalostí) od spoločnosti Microsoft. Pomocou tohto kódu JavaScript je spoločnosti Microsoft umožnené prostredníctvom súborov cookie zhromažďovať pseudonymizované údaje o vašej návšteve a využívaní našej online ponuky (napr. prostredníctvom relácie prehliadača a zobrazenej webovej stránky) a poskytovať nám štatistiky bez osobnej relácie, ktoré sú vytvorené na tomto základe (koľko používateľov napr. dosiahlo daný cieľ stránky). To nám umožňuje sledovať akcie, ktoré sa vykonali po prezretí reklamy na Bing alebo Yahoo alebo po kliknutí na túto reklamu.

Právnymi základmi spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Akcie sledujeme iba so súhlasom dotknutej osoby.

Okrem toho môžete zabrániť odosielaniu údajov generovaných prostredníctvom súborov cookie a údajov vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Microsoft, a to stiahnutím a nainštalovaním doplnku na nasledujúcom odkaze: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE. Ďalšie informácie o ochrane údajov a o použitých súboroch cookie spoločnosťou Microsoft a Bing Ads nájdete na webovej stránke spoločnosti Microsoft https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

§ 15 Trustpilot

Zúčastňujeme sa na hodnotiacich postupoch poskytovateľa Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kodaň, Dánsko.

Spoločnosť Trustpilot ponúka používateľom možnosť hodnotenia našich výkonov. Zašleme vám žiadosť, ktorá obsahuje odkaz na spoločnosť Trustpilot. Údaje sa spoločnosti Trustpilot postupujú na základe oprávneného záujmu o zabezpečenie našej kvality a o dokumentáciu pre našich zákazníkov.

Používatelia, ktorí si uplatnili našu službu, budú požiadaní o súhlas so zasielaním žiadosti o hodnotenie. Iba vtedy, ak používatelia udelia príslušný súhlas (napríklad kliknutím na kontrolné pole alebo odkaz), dostanete žiadosť o hodnotenie s odkazom na hodnotiacu stránku. Na to odosielame potrebné údaje spoločnosti Trustpilot (sem patrí meno, e-mailová adresa a referenčné číslo), aby sme zabezpečili, že používatelia si našu službu skutočne uplatnia. Tieto údaje sa používajú iba na overenie pravosti a na oslovenie používateľa.

Právnym základom spracovania údajov používateľa v rámci hodnotiaceho postupu je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f) GDPR.

Na odovzdanie hodnotenia je možné otvorenie zákazníckeho účtu v spoločnosti Trustpilot. Nie je to však nevyhnutné. Keď si otvoríte zákaznícky účet, platia obchodné podmienky a upozornenia týkajúce sa ochrany údajov spoločnosti Trustpilot. Na zabezpečenie neutrálnosti a objektívnosti hodnotení nemáme žiadny priamy vplyv na hodnotenia a sami ich nemôžeme vymazať. V prípade otázok sa obráťte priamo na spoločnosť Trustpilot, Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kodaň, Dánsko.

Ďalej sme integrovali miniaplikáciu Trustpilot. Miniaplikácia je funkčný a obsahový prvok, ktorý zobrazuje premenlivé informácie. Pritom sa príslušný obsah zobrazuje mimo našej online ponuky, je však v tomto momente vyžiadaný zo serverov spoločnosti Trustpilot. Len tak je možné zobrazovať vždy aktuálny obsah, predovšetkým vždy aktuálne hodnotenie. Na to je potrebné vytvoriť dátové spojenie webovej stránky otvorenej v rámci našej online ponuky so spoločnosťou Trustpilot. Spoločnosť Trustpilot dostane určité technické údaje (prístupové údaje obsahujúce IP adresu), ktoré sú potrebné na poskytnutie obsahu. Ďalej dostane spoločnosť Trustpilot informácie o tom, že používatelia navštívili našu online ponuku. Tieto informácie je možné uložiť do súboru cookie a použiť spoločnosťou Trustpilot, aby sa rozpoznalo, ktoré online ponuky, ktoré sa zúčastňujú na hodnotiacom postupe spoločnosti Trustpilot, používateľ navštívil. Informácie je možné uložiť do profilu používateľa a použiť na reklamné účely a účely prieskumu trhu.

Právnym základom je súhlas so spracovaním vašich údajov prostredníctvom súboru cookie, čl. 6 ods. 1 písm. a. GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov spoločnosťou Trustpilot, ako aj o právach na námietky a ďalších právach dotknutých osôb, sú dostupné vo vyhlásení spoločnosti Trustpilot o ochrane osobných údajov: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

§16 Userlike

Využívame chatovací softvér spoločnosti <a href="http://www.userlike.com/">Userlike</a> UG (obmedzenie zodpovednosti), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín, Nemecko. Chat môžete využívať ako kontaktný formulár, aby ste s našimi zamestnancami chatovali takmer v reálnom čase. Pri spustení chatu sú dostupné nasledujúce osobné údaje:

 • dátum a čas otvorenia,
 • typ/verzia prehliadača,
 • IP adresa,
 • použitý operačný systém,
 • URL vopred navštívenej webovej stránky,
 • množstvo odoslaných údajov.
 • A pokiaľ je uvedené: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

V závislosti od priebehu rozhovoru s našimi zamestnancami sa môžu v chate vyskytnúť ďalšie osobné údaje, ktoré tam napíšete. Druh týchto údajov výrazne závisí od vašej žiadosti alebo od problému, ktorý s nami riešite. Spracovanie všetkých týchto údajov slúži na to, aby sme vám poskytli rýchle a efektívne kontaktovanie, a tým vylepšili náš zákaznícky servis.

Všetci naši zamestnanci boli a sú školení v oblasti ochrany osobných údajov a boli poučení o bezpečnom a dôvernom zaobchádzaní s údajmi zákazníkov. Všetci naši zamestnanci sú povinní zachovať diskrétnosť a v súlade s tým podpísali dodatok o povinnosti zachovávania diskrétnosti a dodržiavania ochrany údajov vo svojich zamestnaneckých zmluvách.

Otvorením webovej stránky www.hausengel.sk, sa nahrá miniaplikácia chatu vo forme súboru JavaScript od spoločnosti AWS Cloudfront. Miniaplikácia chatu technicky predstavuje zdrojový kód, ktorý sa realizuje na vašom počítači a umožňuje chat.

Okrem toho ukladá spoločnosť Hausengel Holding AG priebeh chatu počas doby 1 roka. To slúži na to, aby sme mohli za určitých okolností ušetriť rozsiahle hľadania v histórii vašej žiadosti, ako aj na neustálu kontrolu kvality našej ponuky chatu. Spracovanie je preto povolené podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Pokiaľ si to neprajete, môžete nám to oznámiť cez kontaktné údaje uvedené nižšie. Uložené chaty potom okamžite vymažeme.

Ukladanie údajov chatu slúži aj na účel zaručenia bezpečnosti našich informačno-technických systémov. V tom je zároveň aj náš oprávnený záujem, a preto je spracovanie povolené podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie nájdete v Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Userlike UG (obmedzená zodpovednosť).

§ 17 Clickfunnel

Aby sme mohli posúdiť výhody našej webovej ponuky a aby sme mohli potenciálnym zákazníkom ponúknuť reklamu na naše produkty aj na iných webových stránkach, a tak zefektívniť naše obchodné procesy, pokiaľ ste podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm.) a GDPR udelili súhlas, využívame na našej webovej stránke službu „Clickfunnel“ spoločnosti Etison, LLC, 3443 W. Bavaria Street, Eagle, Idaho 83616. Služba „Clickfunnel“ vás rozpozná aj na iných webových stránkach a prehrá tam reklamu našej spoločnosti.

Spoločnosť Clickfunnel vymenovala európskeho reprezentanta, spoločnosť IITR Datenschutz GmbH, Marienplatz 2, 80331 Mníchov, Nemecko, email@iitr.de 089-1891736, voči ktorej si môžete uplatniť všetky práva.

Vyhlásenie spoločnosti Etison, LLC o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://signup.clickfunnels.com/privacy-policy#kix.9lek9tubwtnf.

§ 18 Použitie konverzie Google Ads

 1. Využívame ponuku služby Google Ads, aby sme mohli pomocou reklamných prostriedkov (takzvané Google Ads) upozorniť na externých webových stránkach na naše atraktívne ponuky. Vo vzťahu k údajom o reklamných kampaniach vieme určiť úspešnosť jednotlivých reklamných opatrení. Tým sledujeme záujem zobraziť vám reklamu, ktorá vás zaujíma, urobiť našu webovú stránku zaujímavejšou pre vás a docieliť férové vyúčtovanie reklamných nákladov. 
 2. Tieto reklamné prostriedky poskytuje spoločnosť Google prostredníctvom takzvaného servera „Ad server“. Na to využívame súbory cookie Ad server, prostredníctvom ktorých je možné odmerať určité parametre úspechu, ako je zobrazenie reklám alebo kliknutia používateľov. Pokiaľ sa na našu stránku dostanete prostredníctvom reklamy Google, uloží sa prostredníctvom služby Google Ads do vášho počítača súbor cookie. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť spravidla po 30 dňoch a nemali by slúžiť na to, aby vás osobne identifikovali. K tomuto súboru cookie sa spravidla ukladá hodnota analýzy jedinečného ID súboru cookie, počet zobrazení reklamy na umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverzie po zobrazení), ako aj informácie o zrušení (označenie, že používateľ už nechce byť oslovovaný).
 3. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google znovu rozpoznať váš internetový prehliadač. Keď používateľ navštívi určité stránky webovej stránky zákazníka služby Ads a na jeho počítači ešte nevypršala doba uloženia súboru cookie, môže spoločnosť Google a zákazník rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a že bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi služby Ads sa priradí iný súbor cookie. Súbory cookie nie je pritom možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníka služby Ads. My sami nezhromažďujeme ani nespracúvame v uvedených reklamných opatreniach žiadne osobné údaje. Spoločnosť Google nám poskytuje iba štatistické vyhodnotenia. Na základe týchto vyhodnotení môžeme rozpoznať, ktoré z použitých reklamných opatrení sú mimoriadne efektívne. Ďalšie údaje vyplývajúce z použitia reklamných prostriedkov nedostávame, a hlavne na základe týchto informácií nedokážeme identifikovať používateľa.
 4. Na základe použitých marketingových nástrojov vytvorí váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Nemáme vplyv na manipuláciu a ďalšie používanie údajov, ktoré sa získajú na základe použitia tohto nástroja spoločnosťou Google, a preto poskytujeme informácie podľa našich vedomostí: Zapojením služby konverzie Google Ads Conversion dostane spoločnosť Google informáciu, že bola otvorená príslušná časť našej internetovej stránky alebo že ste klikli na našu reklamu. Pokiaľ ste zaregistrovaný v službe Google, môže spoločnosť Google priradiť návštevu k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaný v službe Google alebo ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že poskytovateľ zistí a uloží vašu IP adresu.
 5. Účasti na tomto procese sledovania môžete zabrániť rôznymi spôsobmi: a) príslušným nastavením prehliadača vášho softvéru; potlačenie súborov cookie tretích strán vedie najmä k tomu, že nebudete dostávať žiadne oznámenia od poskytovateľov tretích strán; b) deaktiváciou súborov cookie na sledovanie konverzie, pričom svoj prehliadač nastavíte tak, aby sa blokovali súbory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, pričom sa toto nastavenie vymaže, keď vymažete vaše súbory cookie; c) deaktiváciou záujmových inzerátov poskytovateľov, ktorí sú súčasťou sebaregulačnej kampane „About Ads“, a to prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom sa toto nastavenie vymaže, keď vymažete vaše súbory cookie; d) dlhodobou deaktiváciou vo vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome na odkaze http://www.google.com/settings/ads/plugin. Poukazujeme na to, že v tomto prípade nebudete prípadne môcť využívať všetky funkcie tejto ponuky v plnom rozsahu.
 6. Právnym základom spracovania vašich údajov je čl. 6 ods. 1 v. 1 písm. a) GDPR. S týmto používaním musíte súhlasiť. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete tu: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatívne môžete navštíviť webovú stránku Network Advertising Initiative (NAI) na www.networkadvertising.org.

§ 19 Mapy Google

Na tejto webovej stránke využívame ponuku služby Mapy Google. Tak vám môžeme zobraziť interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožníme vám komfortne využívanie funkcie máp.

Pri návšteve webovej stránky dostane spoločnosť Google informáciu, že ste si otvorili príslušnú podstránku našej webovej stránky. Navyše sa sprostredkujú údaje, ktoré rozpoznajú vás a váš systém. Toto sa realizuje nezávisle od toho, či spoločnosť Google poskytne používateľský účet, cez ktorý ste sa prihlásili, alebo nemáte žiadny používateľský účet. Keď ste prihlásený cez Google, vaše údaje sa priamo priradia k vášmu účtu. Pokiaľ si neprajete priradenie k vášmu profilu na Google, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako používateľských profilov a využíva ich na účely reklamy, skúmania trhu a prispôsobenia svojej webovej stránky prispôsobenej potrebám. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre neprihlásených používateľov) na poskytovanie reklamy prispôsobenej potrebám a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo na námietku voči vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom musíte kontaktovať spoločnosť Google, aby ste si toto právo uplatnili.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom doplnku nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov daného poskytovateľa. Tam dostanete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vašej súkromnej sféry: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA. Túto službu používame iba s vaším súhlasom.

§ 20 Naša podpora cez WhatsApp

Ak nás kontaktujete prostredníctvom služby WhatsApp Messenger, použijeme Vaše telefónne číslo na komunikáciu s Vami prostredníctvom rozhrania WhatsApp Business API. Okrem toho spracúvame aj ďalšie osobné údaje uložené v aplikácii WhatsApp, najmä Vaše meno a priezvisko, Vaše koncové zariadenie, profilový obrázok a správy a súbory, ktoré nám posielate prostredníctvom aplikácie.

Na identifikáciu spracúvame Vaše mobilné číslo. Vaša prezývka a profilový obrázok, ktoré sú poskytnuté prostredníctvom aplikácie WhatsApp, sa používajú na účely zobrazenia. Vaša komunikácia s nami sa ukladá ako prepis konverzácie. Slúži to na použitie predchádzajúcej komunikácie s Vami ako kontextu pre budúce konverzácie. Prepis obsahuje aj potvrdenia o prijatí a potvrdenia o prečítaní. Tie sa používajú na zabezpečenie bezproblémového príjmu a na vymazanie neaktívnych kontaktov.

Spoločnosť WhatsApp zhromažďuje údaje nezávisle. Účel a rozsah zhromažďovania údajov spoločnosťou WhatsApp, ďalšie spracovanie Vašich údajov spoločnosťou WhatsApp, ako aj Vaše práva a možnosti nastavení na ochranu Vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp. Nájdete ich tu alebo priamo v aplikácii WhatsApp.

Správcom služby WhatsApp messenger v zmysle GDPR je spoločnosť WhatsApp Ireland; príslušným dozorným orgánom podľa GDPR je írsky úrad na ochranu údajov. Radi by sme upozornili, že spoločnosť WhatsApp ukladá údaje v tretích krajinách mimo EÚ a vymieňa si ich s inými službami poskytovateľa. Na túto skutočnosť nemáme žiadny vplyv.

Vaše údaje sa budú používať výlučne na účely komunikácie a na požiadanie ich vymažeme. Máte tiež možnosť kontaktovať priamo prevádzkovateľa a požiadať o vymazanie údajov.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.