Schliessen
Schliessen

Aká úroveň znalosti nemeckého jazyka sa od opatrovateľa vyžaduje?

Domáca opatera o nemeckých seniorov sa v poslednom čase stala populárnejšou a lukratívnejšou prácou pre ľudí, ktorí chcú pracovať v zahraničí. Za rovnakú prácu si môžu zarobiť viac ako na Slovensku. Je to náročné povolanie, ktoré si vyžaduje veľkú dávku empatie, trpezlivosti a porozumenia, ale i dobrú psychickú a fyzickú kondíciu. Opatrovatelia seniorov pomáhajú starším, závislým ľuďom ako aj osobám, ktoré potrebujú často starostlivosť v ich každodennom živote. V závislosti od úrovne náročnosti starostlivosti o opatrovanú osobu sa úlohy opatrovateľa líšia.

Jedným z predpokladov pre prácu opatrovateľa je dobrá znalosť nemčiny.

Aká úroveň znalosti nemeckého jazyka sa od opatrovateľa vyžaduje

Prečo je dôležité vedieť nemecky, keď pracujete v opatrovateľstve?

Každý pracovný pobyt v zahraničí vzbudzuje otázky ako: zvládnem to tam? Budem vedieť komunikovať? Nikto ma nepodvedie? Znalosť cudzieho jazyka znižuje stres, dodáva väčšie sebavedomie, pocit istoty, nezávislosti a samostatnosti. Umožňuje opatrovateľom slobodne komunikovať s opatrovanými osobami a ich rodinami, čo posilňuje dôveru a vzťahy medzi zúčastnenými stranami. Napokon, opatrovatelia nesú veľkú zodpovednosť za životy, zdravie a bezpečnosť svojich opatrovaných osôb. Vďaka dobrej znalosti nemčiny dokážu sami vyriešiť všetky druhy problémov, požiadať o pomoc alebo pomôcť klientovi, ak je to potrebné. V mnohých prípadoch opatrovatelia sami využívajú lekársku starostlivosť v Nemecku. Preto sa oplatí mať už určité zručnosti, aby ste si vedeli poradiť aj v takýchto situáciách. Ľudia s komunikatívnou znalosťou nemeckého jazyka majú často väčšie šance získať lukratívne a lepšie platené pracovné zákazky. Hausengel-Akadámia už roky poskytuje vlastné bezplatné vzdelávacie programy a podporuje svojich franšízantov v rozvíjaní a rozširovaní ich kompetencií a profesijných zručností. Vieme, že dobre kvalifikovaný opatrovateľ znamená nielen kvalitnú opateru, ale aj lepšie podmienky a príležitosti pre samotného opatrovateľa. Každá strana má z toho prospech.

Nemčina – klasifikácia jazykov

Nezávisle od náplne práce opatrovateľa by ste mali byť schopný sa dorozumieť v nemeckom jazyku. Najlepšie aspoň na úrovni B1. Najbežnejšou klasifikáciou jazykových zručností je Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ktorý rozlišuje tieto úrovne:

A1- Základné používanie jazyka

 • Rozumie a používa známe každodenné výrazy a veľmi jednoduché frázy zamerané na uspokojenie potrieb konkrétneho typu.
 • Dokáže predstaviť seba a ostatných a klásť iným ľuďom otázky o nich - napr. kde žijú, akých ľudí poznajú alebo aké veci majú - a dokáže odpovedať na otázky tohto druhu.
 • Dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom, ak partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.

A2 - Základné používanie jazyka

 • Rozumie vetám a často používaným výrazom súvisiacim s oblasťami, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napr. osobné a rodinné informácie, nakupovanie, práca, najbližšie okolie).
 • Dokáže komunikovať v jednoduchých, bežných situáciách zahŕňajúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach.
 • Dokáže jednoducho opísať vlastné zázemie a vzdelanie, bezprostredné prostredie a veci súvisiace s bezprostrednými potrebami.

B1 - Samostatné používanie jazyka

 • Dokáže porozumieť hlavným bodom, keď sa používa jasný štandardný jazyk a keď sa zaoberá známymi záležitosťami z práce, školy, voľného času atď. 
 • Dokáže si poradiť s väčšinou situácií, ktoré sa vyskytnú pri cestovaní v jazykovej oblasti. Dokáže vytvoriť jednoduchý a súvislý text o známych témach a oblastiach osobného záujmu.
 • Dokáže opísať zážitky a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne zdôvodniť alebo vysvetliť svoje plány a názory.

B2 - Samostatné používanie jazyka

 • Dokáže porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií v oblasti svojej špecializácie.
 • Dokáže komunikovať tak spontánne a plynulo, že bežná konverzácia s rodenými hovoriacimi je celkom možná bez väčšej námahy na oboch stranách.
 • Dokáže sa jasne a podrobne vyjadriť k širokej škále tém, vysvetliť svoj názor na aktuálnu tému a uviesť výhody a nevýhody rôznych možností.

C1 - Kompetentné používanie jazyka

 • Dokáže porozumieť širokému spektru náročných, dlhších textov a pochopiť ich skrytý význam.
 • Dokáže sa spontánne a plynulo vyjadrovať bez toho, aby musel častejšie hľadať jasne rozpoznateľné slová. dokáže efektívne a flexibilne používať jazyk v spoločenskom a pracovnom živote alebo pri vzdelávaní a štúdiu.
 • Dokáže vytvoriť jasný, štruktúrovaný a podrobný text na zložité témy, pričom vhodne využíva rôzne prostriedky na prepojenie textov.

C2 - Kompetentné používanie jazyka

 • Bez problémov rozumie prakticky všetkému, čo číta alebo počuje.
 • Dokáže zhrnúť informácie z rôznych písomných a ústnych zdrojov a pritom zreprodukovať dôvody a vysvetlenia v súvislej prezentácii.
 • Dokáže sa spontánne, veľmi plynulo a presne vyjadrovať, a v zložitejších situáciách tiež odhaliť jemnejšie významové nuansy.

Ako sa učiť nemčinu?

 • Najdôležitejšie pri učení sa cudzieho jazyka je motivácia a pravidelnosť.
 • Agentúry ponúkajú opatrovateľkám možnosť bezplatne si zlepšiť svoje jazykové znalosti – oplatí sa využiť túto ponuku! Hausengel ponúka preplatenie nákladov za absolvovaný kurz nemčiny do určitej výšky a bezplatné vyučovanie v jazykovej skupine na Facebooku Hausengel: Praktická nemčina pre opatrovateľky.
 • Na internete nájdete množstvo bezplatných materiálov na učenie sa nemčiny.
 • Aplikácie pre mobilné telefóny v nemeckom jazyku nám umožňujú učiť sa kdekoľvek a kedykoľvek.
 • Jazykové kurzy online alebo prezenčne sú dobrou voľbou pre ľudí, ktorí potrebujú vedenie a podporu učiteľa.

 

Ak ste s nami spokojní, odporúčte nás ostatným a získajte bonus 200,- € za Vaše odporúčanie!

Zabezpečte si prémiu teraz!